Piektdiena, 2020. gada 4. decembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Pētījums „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē”

2019. gadā tika noslēgts pētījums „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē”, kura mērķis ir uzlabot izpratni par jauno nodarbinātības formu (JNF) piemērošanu praksē un, balstoties uz situācijas analīzi, iegūt priekšlikumus sekmīgākai JNF izmantošanai.

Termins JNF Latvijā ir salīdzinoši jauns. Piemērojot JNF praksē, darba devējam un nodarbinātajam ir iespēja darba attiecības padarīt elastīgākas, piemēram, ļaujot nodarbinātajai personai apvienot darbu ar ģimenes un sabiedrisko dzīvi, taču paralēli būtisks aspekts ir nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Izmantojot JNF praksē – tā ir iespēja darba devējam un darbiniekam piemēroties jaunajām ekonomikas tendencēm.

Pētījuma autori secina, ka Latvijā esošā likumdošana pieļauj tādu nodarbinātības formu pastāvēšanu kā darbinieku dalīšana, darba dalīšana, pagaidu vadītāja izmantošana, gadījuma darbs, teledarbs, ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu saistīts mobilais darbs, portfolio darbs un sadarbības (kopīga) nodarbināšana. Pētījumā analizēta JNF pielietošana Latvijas darba tirgū, tajā skaitā aplūkojot gan darbinieku un darba devēju attieksmi pret šīm nodarbinātības formām, gan nozares, kurās jau aktīvi tiek pielietotas JNF. Tāpat izpētītas problēmas, kas kavē JNF aktīvāku izmantošanu Latvijā, un analizēti raksturīgākie ārvalstu piemēri. Pētījuma rezultātā izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām (piemēram, papildināt Darba likumu, tajā iekļaujot JNF definīcijas), kā arī priekšlikumi specifisku darba devēju un nodarbināto mērķa grupu informēšanai par JNF raksturīgajiem ieguvumiem, tādējādi popularizējot to izmantošanu. Pētījums „Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” ir veikts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-