Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts darba devējiem

ESF jauns projekts.jpg

 

 

 

 

 

 

Lai panāktu darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanos Latvijā, Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) sadarbībā ar sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk – ESF projekts).

Aicinām pieteikties ESF projektam mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) uzņēmumā ieviestu darba aizsardzības prasības.

Mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategoriju nosaka pēc Komisijas 17.06.2014. Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma.

Nosakot uzņēmuma kategoriju papildus ir jāņem vērā arī tas, vai:
1. Jūsu uzņēmums ir autonoms;
2. Jūsu uzņēmumam ir partneruzņēmumi;
3. Jūsu uzņēmumam ir saistītie uzņēmumi.


-    Mikrouzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.
-    Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieku un tā gada     apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus euro.
-    Vidējais uzņēmums - uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieku un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.
-    Ja uzņēmums ir autonoms, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai ir jāņem vērā tikai Jūsu uzņēmuma finanšu rādītāji.
-    Ja uzņēmumam ir partneruzņēmumi, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai, Jūsu uzņēmuma datiem būs jāpieskaita partneruzņēmumu (un to īpašnieku vai piederošo uzņēmumu) dati proporcionāli Jūsu uzņēmumā piederošajam kapitāla daļu/balss tiesību apmēram.
-    Ja uzņēmumam ir saistītie uzņēmumi, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai, Jūsu uzņēma datiem būs jāpieskaita 100% saistīto uzņēmumu (un to īpašnieku) dati.

 

ESF projekta atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

 

 

 

Uzņēmums var pieteikties šādiem atbalsta veidiem:

 
1. “Konsultācijas darba devējiem”, kas paredz dokumentu izstrādi, tai skaitā konsultēšanu un rekomendāciju sniegšanu par:

  • Darba vides riska novērtējums;
  • Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;
  • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.

Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

2. “Laboratorisko mērījumus pakalpojumu sniegšana”, kas paredz, pēc atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” saņemšanas un eksperta rekomendācijām, var saņemt atbalstu laboratorisko mērījumu veikšanai.
Šis atbalsts tiek piešķirts uzņēmumam ne vairāk kā 250 EUR apmērā.

3. “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” kas paredz:

  • Darba aizsardzības speciālista apmācības, apgūstot izglītības programmu “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundu apmērā.

Šis atbalsts paredzēts uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 10.

  • Specializēto zināšanu apmācības, apgūstot izglītības programmu „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [nozares nosaukums]” 40 stundu apmērā.

Šis atbalsts tiek piešķirts:

  - uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10.

  - darbiniekam ar “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” apgūšanas apliecinošu dokumentu;

  - tikai vienā nozarē;

Atbalstu “Darba aizsardzības speciālistu apmācības” “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” un vai apmācības „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [nozares nosaukums]” var saņemt, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, vai attiecībā uz uzņēmumu VDI pieņēmusi lēmumu par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” piešķiršanu.

  • Uzticības personu apmācības, apgūstot izglītības programmu “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” teorijas sadaļu 40 stundu apmērā.

Šis atbalsts tiek piešķirts:

         - uzņēmumiem ar vismaz 5 nodarbinātajiem;

         - ja pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmumā ir ievēlēta uzticības persona;

         - uzņēmumam, kurš atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veicis darba vides riska novērtējumu, izstrādājis darba aizsardzības pasākumu plānu un izveidojis darba aizsardzības organizatoriskā struktūru atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9.panta prasībām.

 

Atbalsta piešķiršanai

Pretendents :


1. Iepazīstas ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi.


2. Izdrukā un aizpilda pieteikuma formu: 

Pieteikuma veidlapa atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” saņemšanai.


Pieteikuma veidlapa atbalsta “Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana” saņemšanai.


Rīgas Stradiņa universitātes laboratorisko mērījumu pakalpojuma cenas atbalsta “Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana” ietvaros.


Pieteikuma veidlapa atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” saņemšanai.


3. Pievieno pieteikumam aizpildītu MK noteikumu Nr. 776 1. un/vai 2. pielikumu atbilstoši mazās (sīkās) un vidējās komercdarbības statusam. Uzņēmums pieteikumā norāda De minimis atbalsta uzskaites sistēmas piešķirto identifikācijas numuru, kurš piešķirts aizpildot un iesniedzot MK noteikumu Nr. 715 1. pielikumu vai iesniedz minētajā sistēmā aizpildītu un izprintētu MK noteikumu Nr. 715 1. pielikumu.

 

4. Iesniedz pieteikumu un pielikumu:

  •     klātienē - Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā;
  •     pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;
  •     elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.

 

Valsts darba inspekcija:

5.  Izvērtē saņemto pieteikumu un attiecīgo iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai.

 

6. Pēc pieteikuma apstiprināšanas veic uzņēmumā pirmspārbaudi (atbalstam “Konsultācijas darba devējiem” un “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”) atbalsta apjoma noteikšanai.

 

7. Pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu un paziņo par pieņemto lēmumu elektroniski uz uzņēmuma pieteikumā norādīto e-pastu vai, nosūtot paziņojumu, pa pastu.

 

8. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīts līguma par konsultatīvā atbalsta saņemšanu noslēgšanas datums.

 

ESF projekta rezultātā plānots, ka atbalstu būs saņēmuši 4700 uzņēmumi bīstamajās nozarēs. ESF projekta atbalsts tiek segts pilnā apmērā no ESF projekta un valsts budžeta finansējuma līdzekļiem. Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana ESF projekta atbalsta saņemšanai tika uzsākta 2017.gada 31.oktobrī un turpināsies līdz būs pieejams ESF finansējums, bet ne ilgāk par ESF projekta īstenošanas laiku -2022. gada 31.decembri.


 

 Papildu informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv
vai zvanot: 25702127, 25725168

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-