Trešdiena, 2020. gada 2. decembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Jaunumi

Labas prakses balva «Zelta ķivere» piektdien svinīgā ceremonijā pasniegta AS Rīgas siltums, kurš mērķtiecīgi atbalsta un ar dažādām aktivitātēm rūpējas, lai darbinieki, kas ir atradušies ilgstošā prombūtnē, veiksmīgi atgrieztos darba tirgū un būtu motivēti strādāt šajā uzņēmumā.

Uzņēmumā īstenoto pasākumu mērķis ir uzturēt saikni ar darbiniekiem viņu prombūtnes laikā, nodrošinot saziņu starp vadītāju un darbinieku. Uzņēmuma vadītāji tika īpaši apmācīti, kā uzņemties mentora pienākumus, lai radītu darbiniekiem atbalstošu darba vidi un palīdzētu darbiniekam reintegrēties kolektīvā. Savukārt, atbalstošie praktiskie pasākumi sevī ietvēra elastīga un nepilna darba laika nodrošināšanu, materiālo atbalstu darbinieku veselības uzlabošanai u.c. Pateicoties atbalsta programmai, uzņēmumā ir pieaudzis to darbinieku skaits, kas nebaidās būt ilgstošā prombūtnē, jo darba devēja īstenotie pasākumi palīdz darbiniekiem veiksmīgi atgriezties darba tirgū.

 

“2017.gada konkursa laikā tika meklēti labas prakses piemēri, kas darbiniekiem ļauj atgriezties darbā uzņēmumos Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, piemēram, ilgstošas slimošanas, bērnu kopšanas atvaļinājuma, darba ārzemēs. Kopumā konkursam pieteicās 11 uzņēmumi, kas iesniedza ļoti atšķirīgus piemērus. Tie sevī ietvēra jaunas darbinieku atlases un piesaistes formas, neklātienes interviju veikšanu, pasākumus veselības uzlabošanai un jaunu darba vietu izveidi arodslimnieku integrācijai darba vidē. Bez AS Rīgas siltums piemēra žūrija vērtēja arī pieteikumus no apdrošināšanas akciju sabiedrības BALTA, VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Tiesu administrācija, AS Putnu fabrika Ķekava, SIA Coca Cola HBC Latvia, SIA Maxima Latvija, AS Valmieras piens, AS Swedbank un SIA AbbVie”, norāda konkursa žūrijas vadītāja Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne.

 

Labās prakses konkurss darba aizsardzībā «Zelta ķivere» notika jau 12.gadu. Latvijā to organizēja Valsts darba inspekcija, bet žūrijā bija pārstāvji arī no LR Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Megija Ekkerte,

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797, E-pasts: megija.ekkerte@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

31. oktobrī tiek uzsākta Valts darba inspekcija Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, bīstamo nozaru uzņēmumu darba devēju pieteikumu pieņemšana konsultatīvā atbalsta saņemšanai, kas darba devējam dos iespēju praktiski ieviest uzņēmumā darba aizsardzības prasības, samazinot uzņēmuma izmaksas darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, izveidojot kvalitatīvas darbavietas, kas veicinās nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Ņemot vērā identificētās problēmas saistībā ar praktisko darba aizsardzības likumdošanas ieviešanu, augsto nelaimes gadījumu, arodslimību skaitu, ESF projekta ietvaros paredzēta konsultatīvā atbalsta sniegšana bīstamo nozaru uzņēmumiem, kas palīdzēs sakārtot darba vidi 4700 bīstamo nozaru mikro un mazajos uzņēmumos, kas ir aptuveni 6,8% no kopējā bīstamajās nozarēs darbojošos mikro, mazo un vidējo uzņēmumu skaita (kopā - 69209 uzņēmumi).

 

Bīstamo nozaru uzņēmumi ir uzņēmumi, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr. 99  “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem, kuriem ESF projekta ietvaros būs iespēja saņemt šādus atbalsta veidus: 

1)      Konsultācijas darba devējiem, kas iekļauj darba vides risku novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai. Atbalstu sniegs eksperti – kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti. Saskaņā ar eksperta norādījumiem atbalsta ietvaros tiks nodrošināta laboratorisko mērījumu veikšana 250 euro apmērā;

2)      Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības. Apmācības ir paredzētas uzņēmumos nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams iegūt darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmā (kopā 60 stundas, kur 40 stundas būs teorija un 20 stundas - prakse) un uzticības personām. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumi varēs pieteikt savus darba aizsardzības speciālistus specializēto zināšanu iegūšanai (40 stundu apmērā atbilstoši komercdarbības veidam). Uzticības personas var apgūt 40 stundu apmācības darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programmā. Apmācības sniegs akreditēta mācību iestāde.

 

Šis atbalsts ir orientēts uz tiem uzņēmumiem, kas nav sakārtojuši darbību atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, vai arī tikko ir uzsākuši uzņēmējdarbību, un tiem nav nepieciešamās pieredzes un/vai zināšanas.  Uzņēmumi, kas ir saņēmuši atbalstu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta aktivitātes “Darba vides risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības jautājumiem” ietvaros, pretendēt un saņemt atbalstu šī ESF projekta ietvaros nevarēs.

 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem var atrast Valsts darba inspekcijas mājaslapā http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/.

 

25. oktobrī, Salas pagastā, zemnieku saimniecībā, 43 gadus vecs darbinieks gājis bojā nelaimes gadījumā darbā. Darbinieks, bez dzīvības pazīmēm, tika atrasts iespiests siena presē.

Lai padziļināti analizētu darba vietā notikušo letālo nelaimes gadījumu, noskaidrotu tā cēloņus u.c., Valsts darba inspekcija ir uzsākusi nelaimes gadījuma izmeklēšanu.

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2017.gada 1.janvāra līdz 26.oktobrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 20 nodarbinātie un vēl 10 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 32 nodarbinātie. Vēl 141 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darba vietā (pagājušajā gadā 144).

19. oktobrī notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēts konkurss PROFS 2017, tā pirmais pusfināls, kas tiek organizēts ar mērķi veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, veicinātu viņu izpratni par sociālo dialogu un arodbiedrību.

Konkurss notiek ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

Šogad dalību konkursā ir pieteikušas 31 komanda no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Pirmajā kārtā piedalīsies septiņas komandas no piecām Rīgas profesionālajām izglītības iestādēm - divas komandas no Rīgas Celtniecības koledžas, divas komandas no Rīgas Valsts tehnikuma, komanda no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.

 

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Darbinieka zināšanas un prasmes ir viņa nozīmīgākais kapitāls, un tas attiecas ne tikai uz profesiju, bet arī uz darba tiesībām un darba aizsardzību. Šo jomu un arodbiedrību tiesību pārzināšana noteikti ietekmē arī profesionālo izaugsmi un karjeru. Tādēļ LBAS organizētais konkurss PROFS ir lieliska iespēja topošajiem darbiniekiem izvērtēt savas zināšanas, kas noderēs, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū.”

 

Konkursa pirmās kārta norisināsies: Rīgas Valsts tehnikumā - 19. oktobrī, reģionālie pusfināli notiks Valmieras tehnikumā - 26. oktobrī, Liepājas Valsts tehnikumā - 1. novembrī, Rīgas Valsts tehnikumā (Zemgales, Pierīgas komandas) - 2. novembrī, Daugavpils tehnikumā -7. novembrī. Konkursa fināls notiks Rīgā decembra sākumā.

 

Konkursa gaitā notiks viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, komandas risinātas dažās situācijas saistībā ar darba vides un tiesiskajām attiecībām, prezentēs savus iesūtītos mājas darbus, ko izvērtēs konkursa žūrija aizsardzības konsultanta Mārtiņa Pužula, LBAS darba tiesību konsultanta Kaspara Rācenāja, Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājas, galvenās Valsts inspektores Evitas Leonovas-Bērziņas un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvju sastāvā.

Konkursu atbalsta Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošā studija un SIA „Daiļrade EKSPO”.

Vairāk informācijas: Sanita Birkenfelde, Tālr. 29383038, profs@lbas.lv 

Informāciju sagatavoja: Valts darba inspekcijas ESF projekta vecākā eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos Evita Hatilova.

 

Valsts darba inspekcija no 2017.gada 19. līdz 22. oktobrim piedalīsies starptautiskā būvniecības, remonta un interjera izstādē "Māja. Dzīvoklis 2017", kurā informēs izstādes apmeklētājus un dalībniekus par iespēju saņemt bezmaksas atbalstu darba vides sakārtošanai, kā arī sniegs izglītojošu informāciju par darba tiesību un darba aizsardzības prasību ievērošanu, liekot uzsvaru uz būvniecības nozari.

Dalība izstāde tiek finansēta no ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/00

Valsts darba inspekcija (turpmāk VDI) no š.g. 2.oktobra līdz 31.oktobrim veiks tematisko pārbaudi transporta nozares uzņēmumos gan Rīgā, gan reģionos. Pārbaužu mērķis ir novērtēt darba aizsardzības un darba tiesību normu ievērošanu transporta nozares uzņēmumos, kā arī pastiprināti vērst darba devēju uzmanību šīs nozares darba riskiem, kas var izraisīt arodslimības vai nelaimes gadījumus.

Nelaimes gadījumu skaita ziņā transporta nozare ieņem trešo vietu starp visām nozarēm, turklāt pēdējo trīs gadu laikā minētā nozare ir līdere bojā gājušo skaita ziņā. 2015. un 2016.gadā transporta nozares uzņēmumos notikuši 274 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 45 bija ar smagām traumām un 15 gadījumos cilvēki gājuši bojā. Šajā nozarē būtisks letālo gadījumu cēlonis ir nodarbināto pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās sirds un asinsvadu sistēmas slimību dēļ, kuras izraisa mazkustīgs darbs, neveselīgs uzturs, stress, smēķēšana, kā arī liekais svars. Savukārt smagi nelaimes gadījumi galvenokārt notiek, savainojoties ar darba aprīkojumu un neievērojot darba aizsardzības instrukciju prasības.
Transporta nozarē ir konstatēts arī liels arodslimnieku skaits - pēc VDI rīcībā esošās informācijas, 2016.gadā reģistrēti 177 pirmreizēji arodslimnieki. Biežāk konstatētās arodslimības ir karpālā kanāla sindroms, kā arī muguras slimības, kuras lielā mērā izraisa piespiedu darba pozas, smagumu pārvietošana, fiziskās pārslodzes u.c.
„Atrast jaunus darbiniekus kļūst arvien grūtāk, savukārt droša, normatīvajiem aktiem atbilstoša un veselību veicinoša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem, kas ļauj noturēt darbiniekus un piesaistīt jaunus. Lai palīdzētu darba devējiem uzlabot darba vidi savos uzņēmumos, VDI pastiprinātu uzmanību veltīs darbinieku apmācībai un darba aprīkojuma drošībai. Aicinām darba devējus arī pašiem izvērtēt un pārliecināties, vai darbinieku veselība tiek regulāri pārbaudīta un tiek īstenoti nepieciešamie darba aizsardzības un veselības veicināšanas pasākumi,” norāda VDI direktors Renārs Lūsis.
VDI aicina darba devējus un darbiniekus rūpēties un izturēties atbildīgi pret savu veselību, veicot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vēl pirms VDI pārbaudes. Tāpat VDI informē, ka mājas lapā www.vdi.gov.lv, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv, kā arī www.stradavesels.lv ir pieejami dažādi informatīvie materiāli, interaktīvie rīki u.c. informācija, kas palīdzēs darba devējiem un darbiniekiem labāk izprast darba vides riskus un to novēršanas nozīmi.

Ar laba servisa kustību valsts pārvaldē jau trešo gadu pēc kārtas aicina iedzīvotājus novērtēt izcilu klientu apkalpošanu un balsot par atsaucīgiem valsts iestāžu darbiniekiem. Laba servisa kustības mērķis ir izcelt labākos no labākajiem, lai viņi iedvesmotu citus valsts pārvaldē strādājošos.

Valsts darba inspekcija aicina pateikt paldies par labiem klientu servisa darbiniekiem, kuri ir bijuši atsaucīgi un ir palīdzējuši vairot izpratni par darba tiesībām un darba aizsardzību, piemēram, ir palīdzējuši atrisināt konfliktus ar darba devēju, atrisināt problēmas darba tiesību jomā.

Pateikt paldies ir iespējams, aizpildot anketu tīmekļvietnē http://mazaksslogs.gov.lv/slogs/sakums/ un mobilajā lietotnē “Futbols” no 14. septembra līdz 12. novembrim.

Laba servisa kustība ir iniciatīva, kuru Valsts kanceleja aizsāka 2015. gadā, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu darbu un attīstītu uz klientu orientētu kultūru. Līdz ar šo kustību tika iedibināta arī “Klientu apkalpošanas goda balva”. Katru gadu to pasniedz trīs visatzinīgāk novērtētajiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kas tiek noskaidroti iedzīvotāju balsojumā.


25. augustā, Tukumā, piensaimniecības uzņēmuma teritorijā, 31 gadu vecs vīrietis un 59 gadus vecs vīrietis guva smagas trauma no sprādziena katlā. Abi darbinieki esot metinājuši katlu - viens darbinieks iekšpusē, bet otrs ārpusē. Eksplozijas rezultātā smagākās traumas guva 59 gadus vecais darbinieks, kas strādāja katla ārpusē, otrs darbinieks guva vieglus miesas bojājumus. 

Lai padziļināti analizētu darba vietā notikušo smago nelaimes gadījumu, noskaidrotu tā cēloņus u.c., Valsts darba inspekcija ir uzsākusi nelaimes gadījuma izmeklēšanu.
Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2017.gada 1.janvāra līdz 11. septembrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 23 nodarbinātie un vēl 8 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 28 nodarbinātie. Vēl 120 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darba vietā (pagājušajā gadā 118).

19. jūlijā, Amatas novadā, Zaubes pagastā, lopkopības uzņēmumā, 42 gadus vecs vīrietis gūst smagas traumas pēc liellopa uzbrukuma. Dzīvnieku pārvadātājs esot vēlējies iegrūst dzīvnieku automašīnā, bet tas esot pretojies un lecis virsū vīrietim, kā rezultāta vīrietis guva smagu krūškurvja un muguras sasitumus, kā arī smagus ribu lūzumus.

Lai padziļināti analizētu darba vietā notikušo smago nelaimes gadījumu, noskaidrotu tā cēloņus u.c., Valsts darba inspekcija ir uzsākusi nelaimes gadījuma izmeklēšanu.

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2017.gada 1.janvāra līdz 15.augustam nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 16 nodarbinātie un vēl 8 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 25 nodarbinātie. Vēl 103 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darba vietā (pagājušajā gadā 107).

20. jūlijā, Vidzemē, ražošanas uzņēmumā, 32 gadus vecs vīrietis guva smagus iekšējo orgānu savainojumus. Darbinieks, vēloties precīzi novietot spoļu turētājā noslīdējušo spoli, nonāca iekārtas „aklajā zonā”. Robotizētā iekārta turpināja savu gaitu un smagi savainoja darbinieku, to piespiežot pie cietas virsmas.

Lai padziļināti analizētu darba vietā notikušo smago nelaimes gadījumu, noskaidrotu tā cēloņus u.c., Valsts darba inspekcija ir uzsākusi nelaimes gadījuma izmeklēšanu.


Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2017.gada 1.janvāra līdz 15.augustam nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 16 nodarbinātie un vēl 8 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 25 nodarbinātie. Vēl 103 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darba vietā (pagājušajā gadā 107).

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-