Trešdiena, 2020. gada 25. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Internetapkalpošanas centrs

 

Izmantojot zemāk norādās adreses ir iespējams aizpildīt VDI pakalpojumus elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras portālā  www.latvija.lv

 

Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi

 

Iedzīvotājiem (darba ņēmējiem, lieciniekiem, cietušajiem)


Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana  

Pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas (VDI) konsultāciju vai panākt VDI rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP72/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.

 

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

VDI klienta iesniegums ar mērķi saņemt no VDI atzinumu par būtisku nodarbinātā drošības un veselības apdraudējumu darbā, lai vienpusēji izbeigtu darba tiesiskās attiecības.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP96/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski paziņot par nelaimes gadījumu (NG) darbā. Pakalpojuma ietvaros tiek norādīta cietušā identitāte, darba vieta, amats, adrese, kur nelaimes gadījums noticis, un laiks, kad nelaimes gadījums noticis.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP88/Apraksts


Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.

 

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Iespēja elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu. Akta veidlapa ir noteikta ar MK not..Nr.950 „Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība” – 1.pielikums. Saskaņā ar MK not. Nr.950 reģionālajai VDI jānosūta NG akts: – ja cietušajam veselības traucējumi nav smagi un NG izmeklējis darba devējs – VSAA; darba devējam, pie kura noticis NG; – ja cietušajam ir smagi veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve un VDI izmeklē NG –VDI sūta aktu uz attiecīgo VSAA, cietušajam, darba devējam, kura nodarbinātais cietis NG, darba devējam, pie kura noticis NG, attiecīgajai policijas teritoriālajai iestādei (ja izmeklēšanas laikā iegūtas ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu). VDI veic visu Latvijā notikušo nelaimes gadījumu reģistrēšanu un uzskaiti.


https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP90/Apraksts

 

Darba devējiem

 

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā


Pakalpojums paredz iespēju fiziskai personai, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju) elektroniski iesniegt VDI paziņojumu par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, saskaņā ar 25.08.2009 MK noteikumu Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  51.punkta, 7.pielikumu.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP183/Apraksts   

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.  


Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā  

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski paziņot par nelaimes gadījumu (NG) darbā. Pakalpojuma ietvaros tiek norādīta cietušā identitāte, darba vieta, amats, adrese, kur nelaimes gadījums noticis, un laiks, kad nelaimes gadījums noticis.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP88/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.


Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana  

Pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas (VDI) konsultāciju vai panākt VDI rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP72/Apraksts 

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.


Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Iespēja elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu. Akta veidlapa ir noteikta ar MK not..Nr.950 „Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība” – 1.pielikums. Saskaņā ar MK not. Nr.950 reģionālajai VDI jānosūta NG akts: – ja cietušajam veselības traucējumi nav smagi un NG izmeklējis darba devējs – VSAA; darba devējam, pie kura noticis NG; – ja cietušajam ir smagi veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve un VDI izmeklē NG –VDI sūta aktu uz attiecīgo VSAA, cietušajam, darba devējam, kura nodarbinātais cietis NG, darba devējam, pie kura noticis NG, attiecīgajai policijas teritoriālajai iestādei (ja izmeklēšanas laikā iegūtas ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu). VDI veic visu Latvijā notikušo nelaimes gadījumu reģistrēšanu un uzskaiti.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP90/Apraksts

 

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Ja NG izmeklē darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona, tad darba devējs visus akta eksemplārus ar pievienotajiem materiāliem septiņu darbdienu laikā pēc akta sastādīšanas iesniedz inspekcijā vai nosuta inspekcijai nelaimes gadījuma aktu saskaņošanai, izņemot gadījumu, kad konstatēts inficēšanās risks un NG, kad cietušajam darbspēju zaudējums ir uz laiku no 1-3 diennaktīm (MK not. Nr.950 42.p.). Darba devējs var neiesniegt aktu papīra formā, ja aktu un tā pielikumus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniedz elektroniski (MK not. Nr.950 43.p.). 

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP89/Apraksts


Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

VDI klienta - (darba devēja) iesnieguma mērķis ir saņemt no VDI rakstveida atļauju bērnu-izpildītāju-nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Darba devējs atbilstoši atrašanās vietai iesniedz VDI rakstisku iesniegumu minētās atļaujas saņemšanai. Atļaujas tiek izsniegtas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.205 „Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu-izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP86/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.

 

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  

 Darba devēju atbildes vēstules par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti VDI amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos).

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP84/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.

 

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Pakalpojums nodrošina darba devējiem saņemt informāciju par izdotajiem administratīviem aktiem par konstatētajiem pārkāpumiem.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP83/Apraksts

 

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Pakalpojums paredzēts elektroniska iesnieguma iesniegšanai VDI direktoram ar mērķi apstrīdēt darba inspektora vai citas VDI amatpersonas pieņemtu lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu, inspektora veikto rīcību konkrētā situācijā utt.);  kā arī VDI direktora tāda lēmuma saņemšanai, kurā izvērtēta inspektora rīcība, neapmeklējot VDI direktoru klātienē. Pakalpojuma izpilde tiek regulēta ar Valsts darba inspekcijas likuma 13. pantu, Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 81.pana pirmo un otro daļu.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP82/Apraksts

 

Ārstniecības iestādēm, ārstiem, arodārstu komisijai


Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana  

Valsts darba inspekcija saņem no ārstniecības iestādēm informāciju par notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā, kā rezultātā tiek iegūti dati par slēptajiem nelaimes gadījumiem darbā.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP92/Apraksts

 

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā 

Izziņu VDI saņem no medicīnas iestādes, kurā cietušais griezies vai ir ievietots . Vairumā gadījumu šo izziņu pieprasa darba devējs, retos gadījumos to pieprasa nodarbinātais vai VDI.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP93/Apraksts

 

Darbavietas higiēniskais raksturojums

Pieprasījumu par DVHR Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās vai arī no cita arodslimību ārsta (kas ir ļoti reti). Pieprasījums ir MK noteikumu Nr. 908 2.pielikums. Pieprasījums Valsts darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi saņemt no VDI DVHR un uz tā pamata izlemt par arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP94/Apraksts

 

Ziņojums par arodslimības gadījumu  

Ziņojumu par arodslimības gadījumu Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās. Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums VDI tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai VDI darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP95/Apraksts

 

Sadarbības iestādēm


Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Pakalpojums nodrošina iespēju Valsts policijai nosūtīt elektroniski lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par kriminālprocesa izbeigšanu sūtīšanai, ja VDI ir nosūtīji informāciju policijai vai prokuratūrai ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 146. vai 280. panta.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP91/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu

 

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Citu Valsts iestāžu informatīvi iesniegumi par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences (darba tiesību un aizsardzības jomā). Respektīvi, ja citas valsts iestādes ir saņēmušas informāciju vai pārbaudes laikā konstatējušas kādus iespējamus pārkāpumus VDI kompetences jomā, tad šī iestāde var informēt VDI par to.

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP85/Apraksts

Šeit pieejama vizuāla pamācība, kā soli pa solim aizpildīt e-pakalpojumu.


Zemāk pielikumā e-pakalpojumu lietošanas instrukcijas. Lūdzam pirms lietošanas iepazīties.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-